Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050