Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050